Využívání ICT technologií v domácnostech a mezi jednotlivci

Ve 2. čtvrtletí 2012 provedl Český statistický úřad výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Nové technologie (počítač, mobilní telefon a především internet) a na ně navazující procesy (jako je elektronické obchodování), rozšíření, způsob a míra jejich využívání, stejně jako znalosti a dovednosti s nimi související, představují totiž jeden ze základních elementů, které by měly umožnit České republice stát se součástí moderního světa jako konkurenceschopná a dynamická společnost a ekonomika založená na znalostech. Ruku v ruce s nástupem moderních informačních a komunikačních technologií se objevuje fenomén tzv. digital divide – digitálního rozdílu: nový druh sociálních rozdílů mezi těmi, kteří k novým technologiím mají přístup a umí je ovládat, a těmi, kteří s novými technologiemi zacházet neumějí nebo nemohou.

Domácnosti a ICT

Ve druhém čtvrtletí roku 2012 bylo v České republice bezmála 2,8 mil. domácností (67 %) vybavených počítačem. Od roku 2007 tak vzrostl počet domácností vybavených osobním počítačem o 1,1 mil., což představuje relativní nárůst o 28 procentních bodů. Zatímco v devadesátých letech minulého století nebylo vybavení domácností osobním počítačem vůbec žádnou samozřejmostí, situace se začala lepšit až s příchodem nového tisíciletí. V roce 2001 měla k dispozici osobní počítač pouze pětina domácností. Vybavenost osobním počítačem se však liší zejména dle typu domácnosti. Zatímco osobním počítačem je vybaveno devět z deseti domácností s dětmi, domácnosti bez dětí jsou vybaveny z necelých 60 %. Liší se i vybavenost domácností s dětmi dle toho, zda se jedná o úplnou, či neúplnou rodinu. Rodiny úplné jsou počítačem vybaveny z více než 92 %, rodiny neúplné pouze ze tří čtvrtin.

 

 

g1

Pokud se zaměříme na domácnosti z hlediska příjmů, zjišťujeme, že domácnosti s nejnižším příjmem byly osobním počítačem vybaveny pouze z 26 %, kdežto u domácností s nejvyšším příjmem se vybavenost pohybovala kolem 95 %. Nutno dodat, že mezi lety 2009 a 2011 došlo k nárůstu počtu počítačů v domácnostech s nejnižším příjmem o deset procentních bodů, mezi rokem 2011 a 2012 však zůstal tento poměr prakticky nezměněn, což je způsobeno do jisté míry i tím, že do nejnižšího kvartilu příjmů v roce 2012 připadlo méně domácností.

Téměř tři čtvrtiny z celkového počtu domácností vybavených počítačem, používaly počítač stolní a více než polovina domácností pak počítač přenosný. Zhruba třetina domácností byla vybavena jak stolním, tak i přenosným počítačem. Rovněž v tomto ohledu došlo u českých domácností k velkému posunu, neboť před třemi lety měla přenosný počítač k dispozici pouze pětina domácností. Roste rovněž podíl domácností s více počítači. Vybavenost dvěma a více počítači uvedla v roce 2012 téměř čtvrtina českých domácností (což představuje 36 % z celkového počtu domácností vybavených počítačem).

Domácnosti a internet

Více než 65 % (2,7 mil.) z celkového počtu českých domácností bylo ve druhém čtvrtletí roku 2012 připojeno k internetu. Během posledních pěti let se tak podíl domácností připojených k internetu více než zdvojnásobil, neboť v roce 2007 bylo k internetu připojeno pouze 32 % domácností, tedy o 1,4 miliónu domácností méně.

U vybavenosti domácností internetem lze pozorovat obdobný trend jako v případě domácností vybavených počítači. Výrazně lépe byly ve 2. čtvrtletí roku 2012 vybaveny domácnosti s dětmi (devět z deseti domácností), v porovnání s domácnostmi bez dětí (57 %). Stejně tak domácnosti s nejvyšším příjmem byly vybaveny internetem 4 krát lépe než domácnosti s příjmem nejnižším. V roce 2012 jím totiž nebylo vybaveno pouze šest ze sta domácností s nejvyšším příjmem, kdežto pouze čtvrtina domácností s nejnižším příjmem uvedla, že má doma přístup k internetu. Pokud jde o úplné rodiny s dětmi, tak těch bylo k internetu připojeno devět z deseti, kdežto neúplných rodin s dětmi pouze sedm z deseti.

Vysokorychlostní připojení k internetu začalo patřit ke standardu českých domácností. Ve druhém čtvrtletí roku 2012 mělo rychlý přístup k internetu 63 % domácností (96 % z domácností s připojením k internetu). Přitom v roce 2007 měla vysokorychlostní připojení k internetu pouze čtvrtina českých domácností.

g2

Domácnosti bez přístupu k internetu (1,4 mil. domácností) uváděly jako nejčastější důvod, proč nemají připojení k internetu, že internet nepotřebují (69 % z domácností bez připojení). Více než 36 % domácností bez připojení pak uvedlo, že internet nemají, neboť s ním neumí pracovat. Více než čtvrtině domácností se zdály příliš vysoké pořizovací náklady na připojení k internetu a 18 % domácností uvedlo, že je vysoká i cena připojení.

Mezinárodní srovnání?

Z mezinárodního srovnání vyplývá, že se Česká republika nachází, co se vybavenosti domácností počítačem a internetem týká, stále hluboko pod průměrem EU27. V roce 2011 (novější údaje pro mezinárodní srovnání nejsou k dispozici) mělo osobní počítač 70 % českých domácností a 67 % jich bylo připojeno k internetu (jde o údaje pouze za domácnosti, ve kterých žije alespoň jedna osoba ve věku 16-74 let). V EU27 dosahovala tato čísla hodnot v průměru 77 % resp. 73 %. Na pomyslném žebříčků zemí EU, by se tak české domácnosti umístily na nepříliš lichotivém 19. místě, pokud jde o vybavenost osobním počítačem a na 18. z hlediska připojení k internetu. Přesto od roku 2007 vzrostl počet domácností vybavených osobním počítačem v České republice nejvíce ze všech zemí EU27, a to o 26 procentních bodů  v porovnání s nárůstem necelých 13 procentních bodů za průměr EU27.

Nejvíce domácností vybavených osobním počítačem i internetem je již tradičně v Nizozemsku a Lucembursku, ve skandinávských zemích, ale také například v  Německu. V těchto zemích se podíl domácností s počítačem i připojením k internetu v roce 2010 pohyboval nad hranicí 80 %.

g3Činnosti na internetu

Jednoznačně nejoblíbenější skupinou činností provozovanou na internetu pro soukromé účely je komunikace. Téměř 94 % uživatelů internetu jej používá k zasílání/přijímání e-mailů. Velké oblibě se mezi českými jednotlivci těší také telefonování přes internet, které používá 37 % populace (více než polovina uživatelů internetu). Telefonování přes internet se těší velké oblibě již několik let, patrně z důvodu poměrně vysokých cen hovorného telefonních operátorů. Obrovský rozmach byl v posledních letech zaznamenán v užívání sociálních sítí. Ve 2. čtvrtletí roku 2012 je využívalo téměř 45 % uživatelů internetu.

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …