Rozhovor s Petrem Kučerou, prezidentem slovenské Asociácie na ochranu práv pacientov

Rád bych Vám jménem portálu eZDRAV.cz poděkoval, že jste si našel čas na rozhovor s námi. Představte nám Vaši asociaci a aktivity, které vyvíjíte.

Asociácia na ochranu práv pacientov je strešnou pacientskou organizáciou, tj. organizáciou, ktorá zastrešuje záujmy pacientov v komplexnom zmysle, čo je myslené vzťahové prostredie voči štátu, legislatíve, ale aj spoločnosti. Členmi AOPP sú diagnózové pacientske organizácie v zmysle riadneho členstva a osoby a subjekty mimo oblasť pacientov, ktorí spolupracujú s AOPP v rámci pridruženého členstva.

Čemu se tedy věnujete konkrétně?

Hlavnými nástrojmi AOPP je práca v troch rovinách, ktorej výsledky by mali byť smerované k zlepšeniu postavenia pacienta v rámci systému zdravotnej starostlivosti a v rámci spoločnosti, pretože veľa sekundárne dopadových nástrojov má tiež vplyv na pacienta.

    • Prvou rovinou je rovina teoreticko legislatívna, tj. Legislatívne návrhy, pripomienkovacie konania k zákonom a podobne.
    • Rovinou druhou je práca prakticko dopadová, tj. Nielen riešenie jednotlivých konkrétnych podnetov od pacientov, ale aj projekty smerované k zvýšeniu informovanosti pacienta a zvýšenie jeho záujmu nielen o svojich právach, ale aj o povinnostiach a hlavne záujmu o svoje zdravie.
    • Treťou rovinou je rovina prieniková, ktorá prepája praktickú časť práce s prácou legislatívnou a podnety zhora a zdola sa tak prepájajú do systémových opatrení a zároveň aj do systému zlepšenia pozície pacienta.

Jaké jsou Vaše hlavní cíle?

Hlavných cieľov je niekoľko:

    • Zrovnoprávnenie pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti voči ostatným článkom zdravotného systému
    • Zrovnoprávnenie pacienta voči regionálnym disparitám, t.j. aby pacient v malej obci mal tú istú dostupnosť k zdraviu ako pacient napríklad v Bratislave
    • Zvýšenie informovanosti pacienta, pretože iba informovaný pacient vie otvoriť tie správne dvere včas
    • Efektívny systém zdravotnej starostlivosti tak, aby pacient bol považovaný za hlavný článok a nie iba za súčasť.

 

Daří se Vám tyto cíle naplňovat?

To, či sa darí, alebo nie je sporadická otázka, pretože v rámci výsledkov rokovaní sa posúvame kupredu, ale budeme spokojní, až vtedy, keď tieto výsledky uvidí sám pacient v prístupe k svojmu zdraviu. A to je dlhá a mravenčia práca, ktorá posúva v pyramíde vzťahov zdravotného systému pacientsku problematiku pomaly hore.

Turbulencia pacientskej problematiky je zatiaľ medzi hornou špičkou, a to v prípade, keď rezonuje napríklad otázka platov v zdravotnom systéme a zaznieva to, že platy sú v podstate pre zdravotnú starostlivosť pre pacienta a nie napríklad, pre lekárov, zdravotné sestry a podobne. Potom je stav dolný, t.j. že názory pacientov sú považované často za sekundárne napriek tomu, že sú často odborné, na základe priamych zistení a implementácie do možností súčasného systému zdravotnej starostlivosti.

Jaká je tedy praktická pozice AOPP?

Pozícia AOPP je v súčasnej dobe na špičke mimovládneho systému spolupráce so štátom, príkladom je schválenie AOPP ako partnera štátu v oblasti pacientskej problematiky v tomto roku.

AOPP je zároveň členom niekoľkých poradných orgánov vlády a ministerstiev vo vzťahu k pacientovi a členom aj medzinárodných združení pacientskeho charakteru, napríklad IAPO London a Europskeho pacientskeho fóra so sídlom v Bruseli, kde má prostredníctvom AOPP Slovenská republika aj svojho zástupcu v boarde riaditeľov.

Oblast zdraví a zdravotnictví je naším společným polem působnosti, jak se Vy díváte na slovenské a případně i české zdravotnictví? Jaký je podle Vás jeho současný stav?

Náš názor je ten, že zdravotníctvo Slovenskej republiky je tiež pacientom. V niektorých oblastiach a regiónoch pacient s nádchou, a v niektorých regiónoch a oblastiach ťažko chorým onkologickým pacientom, ktorého treba začať okamžite liečiť.

V prípade zdravotníctva ČR a SR by bolo vhodné niektoré základné systémy v oblasti verejného zdravotného poistenia spojiť, kdeže aj v súčasnosti je veľa občanov s prepojením na bývalé Československo a pohyb nielen zdravého občana je každodennou skutočnosťou obidvoch krajín.

Kdybyste se stal na jeden den ministrem zdravotnictví SR, jaká opatření byste zavedl nebo naopak zrušil? Která agenda si podle Vás zaslouží okamžitou pozornost či zásahy?

V tomto prípade uvediem cieľ, ktorý si myslím, že by bol vhodný pre celý systém zdravotnej starostlivosti. Prvým krokom by malo byť zadefinovanie pozície pacientskej organizácie do systému rozhodovacích procesov a paralelne s prípravou tohto aj výber a príprava lídrov pacientov pre ich zastupovanie v takých inštitúciách, ktoré sú pre pacienta potrebné.

Na základe toho by sa hlas pacienta dostal aj do rozhodovacích systémov a riadiacich procesov tak, aby bol počuť v priamom rozhodovacím konaní ku prospechu pacienta.

Druhým krokom by nasledovalo zisťovanie potrieb pacienta za súčinnosti vlády, pacientov, ale aj lekárov a ostatných článkov zdravotného systému a okrúhly stôl k rezonujúcim témam. A na základe toho by mohli začať prípravy opatrení za predpokladu konzultácií s článkami zdravotného systému, regiónmi, na ktoré sa niekedy zabúda aj keď majú svoju pozíciu v systéme zdravotnej starostlivosti a pacientom.

Tým pádom by sa došlo ku krížovému výsledku, tj. diagnózové potreby voči regionálnym, ktoré sa môžu líšiť a isto aj líšia voči národnému priemeru. To by mohlo byť predpoklad pre nastavenie systému a základ aj pre adresné financovanie potrieb zdravotného systému v konkrétnych oblastiach diagnózových aj regionálnych. A potom už by mohlo dôjsť k nastavovaniu systému samotného… za účasti všetkých článkov, vrátane pacientov…

Náš portál se věnuje elektronizaci ve zdravotnictví, jaký je Váš názor na elektronizaci a eHealth? Jaká je podle Vás role IT systémů a platforem ve slovenském zdravotnictví?

Pacient v súčasnom svete má veľmi veľa informácií, ale je otázne, aký ich pomer je odborný, nie je komerčný a ja aktuálny. Informácie sú tiež veľmi roztrúsené, na serveroch zdravotných poisťovní, ministerstva, regionálnych samospráv a podobne. Rovnako tak v reklamách, na billboardech a takmer všade.

Pacientov môžeme rozdeliť na niekoľko skupín. Na tých, ktorí vedia, ža sú chorí a uvedomujú si svoje riziká a na tých, ktorí toto nevedia, boja sa vedieť a na tých, ktorí nemajú prostriedky na to, aby tieto informácie získavali. Ďalej môžeme rozdeliť pacientov na tých, ktorí chodia k lekárovi a ktorí nie. Tieto delenia sa schádzajú v jednom mieste, ktoré sa nazýva prevencia. Táto je často podceňovaná a tak pacient prichádza k lekárovi často v akútnych stavoch.

Preto AOPP vytvára vlastný produkt s názvom Dátový hlas pacienta. Vieme o tom, že sa vytvára e-Health, ktorému však podľa nášho názoru niektoré moduly chýbajú a tie by mali byť základom nášho pacientskeho systému, ktorý by mohol v čase fungovania e-Health byť jeho súčasťou.

Jak v této věci tedy postupujete?

Tak teraz vedieme nielen prípravu, ale aj rokovania s MZ SR a ďalšími inštitúciami tak, aby pacient mal informácie odborné, nekomerčné a aktuálne na jednom mieste, mohlo s nimi pracovať a využívať je ku svojmu prospechu a potrebe. V systéme bude modul pacient, liek, lekár, zdravotná poisťovňa, záchrana a podobne. A všetky by mal mať nielen pacient, ale aj lekár a zdravotná poisťovňa k objektivizácii stavu pacienta vrátane subjektív jeho zdravotného stavu.

Predpoklad spustenia prvého modulu je otázkou niekoľkých mesiacov. Naším technickým partnerom je spoločnosť CompuGroup Medical Slovakia a môžeme uviesť, že základom je nielen bezpečnosť prenosu a ochrany dát pacienta, ale aj jeho bezpečnosť v rámci zdravotného stavu, úspora času a návštev lekára.

Všetky moduly a komponenty budú lokalizované do systémov EÚ, takže všetky nariadenia, usmernenia a legislatíva budú v zmysle národných a európskych práv a povinností, čím odpadajú nezrovnalosti ohľadne prístupu, bezpečnosti, využívania prostredia a podobne u systémov a riešení, ktoré majú svoje časti mimo EÚ a nie je na ne legislatívny dosah štátu, alebo EÚ.

Súčasťou tohto produktu bude aj možnosť štatistík a analýz z pohľadu pacienta na niektoré systémové veci a okolnosti, na ktorých budeme spolupracovať s akademickou sférou, konkrétne s Ekonomickou fakultou technickej Univerzity Košice a inými vedeckými ústavmi a organizáciami a myslím, že bude správne, keď nebudeme vylučovať ani spolupráci s českou stranou a jej organizáciami a inštitúciami vrátane pacientov.

A co pacienti, co přináší elektronizace jim?

Pacientom prináša elektronizácia lepší prístup k odborným a aktuálnym informáciám. To je podľa nás ta najvyššia potreba. Aby pacient sám mohol uvedomiť lekára k rizikám, aby sa zlepšil vzťah pacienta k lekárovi a naopak, aby vzrástla dôvera pacientov v zdravotný systém ako taký bez obáv, keď pacient žiada svoje práva a podobne.

Liší se podle vás slovenští pacienti v tomto ohledu něčím od pacientů českých?

Myslím, že český a slovenský pacient majú v súčasnosti rovnaké problémy a potreby.

Ve spolupráci s Vaší asociací vznikl na Slovensku také unikátní projekt „Pýtajte sa lekára“, který pacientům umožňuje si na stránkách ministerstva vyhledat lék, který mu předepsal jeho lékař a k němu i případné substituty, které mohou být třeba levnější. Jak tento projekt vznikal?

Áno, tento projekt a po rokovaní na MZ SR s pánom ministrom po zmene vedenia rezortu tento projekt bude aj pokračovať v roku 2015. Vyhľadanie lieku, ktoré myslíte, sa volá „Lieková kalkulačka“ a je jednou zo základných možností pacienta nájsť si aktuálne lieky účinné pre jeho chorobu a zároveň si overiť výšku doplatku za tieto lieky, prípadne nájsť liek s rovnakou molekulou s nižším doplatkom.

Tento projekt vznikol na základe spolupráce MZ SR a hlavne Štátneho úradu pre kontrolu liečiv. Jeho vypracovanie je jednoduché po technickej stránke. Išlo o vytvorenie databázy kategorizovaných liekov a ich generík a vloženie do vyhľadavácej databázy tak, aby pacient si našiel svoj liek a jeho generiká podľa názvu, prípadne ochorenia a podobne.

Informácie sú presné a aktuálne a hlavne odborné a nie komerčné. Odporúčam do vyhľadávača Vášho internetového prehliadača vložiť názov „Lieková kalkulačka“ a ihneď vidíte, že sa nachádza na stránkach MZ SR, ŠUKL, AOPP a VšZP. Pak je možné s ňou začať pracovať tak, ako pacient potrebuje.

Jaké jsou s touto službou další plány?

Tento modul bude tiež súčasťou projektu Dátový hlas pacienta a okrem tohto pripravujeme aj systém tak, aby keď si pacient vloží svoje lieky a hrozí interakcia, aby bol upozornený na riziko a navštívil lekára.

Sme radi, že táto služba existuje a v budúcom roku 2015 chceme jej rozšírenie aj do nemocníc napríklad formou čítačky čiarových kódov v nemocniciach priamo z liekových obalov, alebo po zadaní názvu lieku a podobne tak, aby pacient mal informácie priamo v zdravotníckych zariadeniach prípadne v lekárňach.

Tento modul bude aj súčasťou mobilnej aplikácie v rámci Dátového hlasu pacienta, takže pacient, ktorý má svoj inteligentný mobil, alebo tablet našiel informácie kdekoľvek a kedykoľvek.

Je tedy ze strany pacientů zájem i o mobilní platformy?

Zisťovali sme aj pomerový počet smartfónov na Slovensku a môžeme uviesť, že v roku 2014 bolo predaných niekoľko miliónov týchto smartfónov všetkými operátormi a tak je predpoklad, že pacienti budú mať relatívne široký prístup pre pripojenie týmto spôsobom a vyhľadanie si informácií k lieku podľa svojich potrieb.

Zároveň môžeme uviesť, že pripravujeme aj projekt zameraný na nedostupnosť lieku pre pacienta v zmysle zákona tak, aby nielen, že pacient svoj liek dostal, ale aby príčiny boli aj analyzované a štatisticky evidované s tým, že na základe ich výsledkov budú hľadané varianty opatrení pre to, aby sa taký stav nestával. Dôvodom je skutočnosť, že nie vždy tzv. reexport farmaceutických firiem je príčinou nedostatku lieku.

Je něco, co byste chtěl dodat nebo vzkázat našim čtenářům?

Áno, určite chcem popriať Vašim čitateľom veľa šťastia, pohody, darčekov a lásky spojenej s porozumením a pokorou pod vianočný stromček rovnako ako do nového roku 2015. A prianie by nebolo úplné, kedy v ňom nebolo aj zdravie, ktoré ja základom každého šťastného človeka.

Je normálne, že zdravie a šťastie sa kúpiť nedá a opatera a starostlivosť je iba nahrádzajú alebo doplňujú. Takže všetkým zdravým občanom a pacientom želám do každého dňa aj plný stôl zdravia a väčšiu zodpovednosť k svojmu zdraviu. Ako prvý krok všetkým navrhujem návštevu lekára s otázkou, čo môžu urobiť pre svoje zdravie a vykonať tak preventívnu prehliadku u svojho lekára.

Zároveň si dovoľujem vyjadriť poďakovanie za pacientov všetkým tým, ktorí sa o nás starajú. Každá záchrana života, zdravia, alebo operácia je malý zázrak návratu človeka. Preto ďakujem za prácu lekárom, zdravotným sestrám, ale aj všetkým tým, ktorí stoja v pozadí týchto pracovníkov zdravia v ordináciách a nemocniciach. Každý z nich má svoj prínos a vplyv na zdravie každého z nás a je jedno, či je to minister, alebo úradník či upratovačka v nemocnici. Každého práci je treba si vážiť a keď ju robí zodpovedne a odborne, tak aj poďakovať.

Pri tejto príležitosti si dovoľujem aj poznámku, že odbremenením zdravotného systému od politických a lobistických vplyvov sa nielen zvýši odbornosť, ale aj prístup pacienta k zdravotnému systému a veríme, že tento proces začal. Zdravotný systém je pre každého pacienta a na lavičke v čakárni je jedno, či je pacient zástanca toho či iného politického smeru a vyznania. Jeho zdravie je rovnaké ako zdravie ministra, lekára a ďalších tých, ktorí rozhodujú o pacientovi.

Úspešný a šťastný vstup k vianočnému stromčeku, do nového roku a do každého dňa Vám, Vaším čitateľom a každému občanovi v Česku aj na Slovensku s naším mottom: Len informovaný pacient vie otvoriť tie správne dvere včas. Krásny deň a plné zdravie.

Moc děkuji, že jste si našel čas na rozhovor s námi, a přeji vše nejlepší do budoucna.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …