Priority České lékárnické komory pro období 2014 – 2017

Před blížícími se volbami se jednotlivé strany a kandidáti předhánějí ve vyjádřeních k budoucí organizaci českého zdravotnictví. To se samozřejmě zásadní měrou dotýká i léčiv, na jedné straně jejich dostupnosti pro pacienty a na druhé pak také lékárníků, jako poskytovatelů zdravotní péče.
Česká lékárnická komora vyvíjí trvalou snahu o zajištění rovné dostupnosti léčiv pro všechny pacienty, jak z hlediska jejich skutečné fyzické dostupnosti ve všech lékárnách, neboť distribuce některých léků je výrazně omezena, tak i s ohledem na výši spoluúčasti. V tomto bodě je významnou měrou zohledněn názor široké veřejnosti, která se prostřednictvím opakovaných reprezentativních průzkumů v minulých letech vyjádřila pro stejné doplatky ve všech lékárnách. Tento postoj zastává i Česká lékárnická komora u přípravků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění, které by měly být dostupné ve všech lékárnách za stejných podmínek. Stejně tak se ČLnK snaží prosazovat taková opatření, která by byla schopna podpořit menší venkovské lékárny udržující dostupnost lékárenské péče na méně lukrativních, o to však pro pacienty důležitějších místech.

Právě proto pak připravila ĽLnK souhrn svých zásadních priorit v oblasti lékové politiky a lékárenství pro léta 2014-2017. Jednotlivé body jsou považovány za základ poskytování kvalitní lékárenské péče pacientům v následujících letech.

Posílení role pacienta a zajištění rovného přístupu k lékárenské péči 

– sjednocení doplatků na léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění
– zajištění 100% dostupnosti léčivých přípravků pro české pacienty cestou efektivních intervencí do reexportu léčiv
– léky, užívané převážně v nemocnicích nebo centrech, dostupné ve všech lékárnách a za stejných podmínek pro pacienty i v blízkosti jejich bydliště
– převedení všech léků, které jsou v současné době vykazovány jako ZULP, a jsou určeny k ambulantnímu užití pacientem, do výdeje na recept
– rozšíření sortimentu přípravků vydávaných bez receptu převedením účinných a bezpečných přípravků dosud vázaných na recept
Změna způsobu odměňování lékárníků
– snížení závislosti odměny lékárníků na ceně léčivého přípravku
– vícesložkový model odměny – ohodnocení lékárníka nejen za podíl na zajištění bezpečnosti a účelnosti farmakoterapie, ale i za minimalizaci nákladů pacientů a plátců
– odměna za efektivní screening skrytých a dosud nediagnostikovaných onemocnění a řízení farmakoterapie chronicky nemocných pacientů
– odměna za účast v programech prevence a podpory zdravého životního stylu
– změna regulačního poplatku za recept na dispenzační poplatek za výdej LP na lékařský předpis hrazeného zdravotní pojišťovnou v degresivní sazbě (mj. pro podporu existence venkovských lékáren)
– podpora pozitivním listům zdravotních pojišťoven za předpokladu respektování názorů odborných společností a pozitivní motivace lékárníků
Pevná a vymahatelná demografická a geografická kritéria pro tvorbu lékárenské sítě
– chaotická tvorba sítě zvyšuje fixní náklady, které nepřispívají k efektivitě této části poskytování zdravotní péče
– nepřiměřené zahušťování sítě ve větších městech vede paradoxně v důsledku snahy o snižování nákladů ke zhoršené skladové dostupnosti některých léků a služeb, jako je příprava individuálně připravovaných léčivých přípravků (IPLP)
Podpora elektronického sdílení údajů (e-Health)
e-preskripce receptů a poukazů v podobě, která bude přinášet benefit jak pacientům, tak poskytovatelům zdravotním péče
• široká škála intervencí, integrovaná do systému úhrad a založená na osobním kontaktu nebo elektronickém sdílení údajů (e-Health), posílí vzájemný respekt a důvěryhodnost jednotlivých profesí, což dále podpoří spolupráci mezi zdravotnickými profesionály: lékárníky, ambulantními i nemocničními lékaři a dalšími zdravotníky

Vzdělávání
– celoživotní vzdělávání – zavádění nových forem vzdělávání lékárníků s prioritou e-learningu a garantovaných kurzů ČLnK
–  specializační vzdělávání – novelizace zákona č. 95/2004Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, dle dohod zástupců jednotlivých specializačních oborů s cílem přiblížit požadavky
specializačního vzdělávání blíže praxi
Reklama a marketing
– zákaz marketingových aktivit u léků s výdejem vázaným na lékařský předpis s výjimkou přípravků v zájmu ochrany veřejného zdraví (např. očkování) cestou změny zákona o regulaci reklamy
Ekonomika
– podpora snížení DPH na léky a zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění
– finanční stabilizace zdravotních pojišťoven zvýšením platby za státní pojištěnce
– státem stanovená výše cílové spoluúčasti pacientů v ČR

Česká lékárnická komora
– nový zákon o České lékárnické komoře dle návrhu připraveného v roce 2011 s cílem moderní právní úpravy stavovské organizace
– zachování principu povinného členství (ev. povinné registrace) pro farmaceuty poskytující lékárenskou péči ve zdravotnických zařízeních

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …