Pravidla Velké prázdninové soutěže s portálem eZDRAV.cz

Úplná pravidla soutěže „Velká prázdninová soutěž s portálem eZDRAV.cz“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Velká prázdninová soutěž s portálem eZDRAV.cz“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky.

1. Zadavatelem soutěže je:
Portál eZDRAV.cz
(dále jen „zadavatel soutěže“)

2. Organizátorem soutěže je:
Portál eZDRAV.cz
(dále jen „organizátor soutěže“)

3. Termín soutěže:
Soutěž probíhá v období od 21. 7. 2014 do 21.9. 2014 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

4. Účast v soutěži:

4.1 Účastníkem soutěže se může stát pouze čtenář serveru eZDRAV.cz fyzická osoba starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen jako „soutěžící“).

4.2 Soutěžící se může zapojit do soutěže tak, že na webových stránkách www.ezdrav.cz vyplní správně soutěžní kvíz a kontaktní formulář se svým jménem, příjmením a emailovou adresou (dále jen „stránky soutěže“) a po seznámení se s pravidly potvrdí souhlas s těmito pravidly.

4.3 Již jednou odeslaná odpověď na soutěž či soutěžní anketu nelze zpětně opravit.

4.4 Zadavatel soutěže 3-krát za dobu trvání soutěže určí šťastnou hodinku. Výhercem soutěže se stane ten účastník, který v době nejbližší ke šťastné hodince vyplní kvíz a kontaktní formulář podle bodu 4.2. Tato šťastná hodinka však nebude zveřejněna.

4.5 Do soutěže se nelze zapojit opakovaně, vždy však jen do doby než soutěžící vyhraje jednu výhru. Každý soutěžící tedy může být výhercem jen jedné vedlejší a jedné hlavní výhry. V případě, že nastane situace, kdy by měla více než jedna výhra připadnout jednomu soutěžícímu, nárok na zisk druhé výhry takovému soutěžícímu nevzniká, ale přechází na nejbližšího soutěžícího, jež se registroval jako následující účastník soutěže, hned po takovém soutěžícím.

4.6 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zadavatele a organizátora soutěže, a všech ostatních na soutěži spolupracujících subjektů. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel/manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.

4.7 Osoby, které nesplňují podmínky pro účast v soutěži a/nebo které jednaní v rozporu s pravidly soutěže, nebudou ze soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba stala účastníkem soutěže a/nebo výhercem v soutěži (např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací), může být ze soutěže vyloučena nebo vyřazena a nemá nárok na výhru, která bez náhrady propadá ve prospěch zadavatele. Zadavatel soutěže si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka zejména v případě, pokud bude mít podezření, že účastník soutěže dosáhl účasti v soutěži nebo výsledek v soutěži podvodným jednáním, jednáním v rozporu s pravidly soutěže nebo jednáním v rozporu s dobrými mravy (bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o jednání účastníka nebo jiné osoby). Takové rozhodnutí zadavatele soutěže je konečné a závazné.

5. Výhry v soutěži:

5.1 Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:
• balíček služeb osobního trenéra v hodnotě 2000 Kč

5.2 Výherce výhry bude o výhře v soutěži a o způsobu jejího odevzdání informován e-mailem, který mu bude odeslán po skončení soutěže, nejpozději do 30.9.2014. Pokud výherce nejpozději do 14.10.2014 na takový e-mail nezareaguje a organizátorovi nedoručí e-mail obsahující údaje o výherci nezbytné pro předání výhry, zaniká nárok takového výherce na výhru v soutěži v plném rozsahu, a to bez jakékoliv náhrady. O použití výhry, která nebyla předána jejímu výherci, rozhoduje s konečnou platností organizátor podle svého uvážení.

5.3 Předání výhry v soutěži může být podmíněno prokázáním podmínek podle těchto pravidel (zejména podmínek podle bodu 4.1 těchto pravidel) předložením průkazu totožnosti soutěžícího za účelem ověření údajů o jeho totožnosti, podpisem předávacího protokolu připraveného ze strany organizátora nebo zadavatele soutěže.

6. Další podmínky soutěže
6.1 Účastník účastí v soutěži a v případě výhry oznámením své adresy souhlasí se zpracováním údajů v rozsahu uvedeném v soutěžní registraci a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se účastník může obrátit na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.2 Účastí v této soutěži vyjadřuje každý účastník souhlas s tím, aby zadavatel nebo jím pověřená osoba, bezplatně použila po dobu 5 let po ukončení soutěže obrázky, fotografie a audio a video záznamy účastníka a další osobnostní prvky, které zadavatel získal v rámci soutěže, předávání a čerpání výher, pro reklamní účely ve prospěch zadavatele, bez množstevního a územního omezení.

6.3 Potvrzením souhlasu s úplnými pravidly soutěže prostřednictvím stránek soutěže účastník výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje. Účastník soutěže nese plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti se svou účastí v soutěže a udělením práv a souhlasů podle těchto pravidel včetně nároků třetích stran uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících ochranu osobností, ochranu osobních údajů, a dalších právních předpisů. V případě, že účastník soutěže svým jednáním v rámci soutěže a/nebo v souvislosti s ní poruší práva jakékoliv třetí strany, nese za takové porušení plnou odpovědnost.

6.4 Potvrzením souhlasu s úplnými pravidly soutěže prostřednictvím stránek soutěže vyjadřuje účastník soutěže svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s úplnými pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.5 Pokud bude výhra odeslána prostřednictvím České pošty s.p. jako cenné psaní na adresu na území České republiky, nebo Slovenské republiky, kterou uvede účastník. Výhra bude odeslána nejpozději do 1 měsíce od data skončení soutěže. Organizátor ani zadavatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. Účast v soutěži ani výhru v soutěži není možné vymáhat soudní cestou.

6.6 Soutěžící nemají na základě této soutěže a/nebo v souvislosti s ní nárok na jakékoliv jiné plnění ze strany organizátora ani zadavatele soutěže než na plnění výslovně uvedená v těchto podmínkách, přičemž i nárok na tato plnění vzniká jen při splnění všech pro to stanovených podmínek dle těchto pravidel. Výherci nejsou oprávněni požadovat od organizátora ani od zadavatele soutěže jakákoliv další plnění nad rámec výhry výslovně v uvedené v těchto pravidlech.

6.7 Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže anebo soutěž úplně zrušit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv náhrady. Případné změny pravidel budou uveřejněné na webových stránkách soutěže. Změna pravidel se stane účinná uveřejněním na stránkách soutěže, pokud nebude zadavatelem určeno pozdější datum.

6.8 Zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat o všech záležitostech týkajících se soutěže.

6.9 Organizátor je oprávněn vyloučit z účasti v soutěži kteréhokoliv účastníka, zejména v případech, kdy bude mít podezření, že účastník porušuje pravidla soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je závazné a konečné.

6.10 Organizátor ani zadavatel soutěže neodpovídají za jakékoliv technické problémy související se soutěží, zejména s problémy při provozu internetových stránek, problémy s komunikačními prostředky, službami poskytovatelů telekomunikačních služeb a služeb přenosu dat atd.

6.11 V případě rozporu mezi těmito pravidly a texty pravidel uvedených na jiných materiálech je rozhodující toto úplné znění pravidel soutěže.

5.19 Úplná pravidla soutěže jsou po dobu trvání soutěže k dispozici na internetových stránkách www.ezdrav.cz.

 

V Brně dne 20.7.2014

 

 

 

 

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …