Pravidla tvorby Pozitivního listu SZP ČR, platného od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Pozitivní list zdravotních pojišťoven sdružených ve Svazu zdravotních pojišťoven (dále jen PL) je seznam léčivých přípravků (LP), které jsou z odborných i ekonomických hledisek preferovány SZP ČR, a tedy pro preskripci maximálně doporučovány. Preskripce v souladu s PL je ze strany SZP ČR monitorována a následně vyhodnocována. SZP ČR zohledňuje PL v cenových ujednáních s poskytovateli zdravotní péče. PL je dostupný na stránkách SZP ČR ve formátu *.pdf a v datové podobě ve formátu *.xlsx. LP zařazené v PL jsou v Informačním číselníku SZP ČR, zveřejňovaném na webových stránkách SZP ČR, označeny logem SZP ČR a zvýrazněny zeleným podbarvením řádku. Veškeré číselníky vydávané SZP ČR jsou volně ke stažení na webových stránkách a zaregistrovaným parterům jsou automaticky rozesílány na zvolené e-mailové adresy.
Do PL jsou zařazovány pouze LP splňující dále uvedená základní kritéria a vybrané dle níže uvedených pravidel.

Základní kritéria
1. Terapeutická zaměnitelnost
– LP se shodnou léčivou látkou (ATC skupinou), cestou podání, sílou a lékovou formou
2. LP předepisované na recept
3. Dostupnost a pokrytí trhu
– smluvně garantována schopnost zajištění minimálně 40% pokrytí trhu
4. Smluvní zajištění ceny LP
– LP bez doplatku

 

Pravidla tvorby PL
1. Výběr skupiny terapeuticky zaměnitelných LP pro PL
a. Existence rozdílné výše úhrady za ekvivalent (úhrada/ ODTD)
b. Minimálně 3 držitelé rozhodnutí o registraci
c. Významná výše nákladů z hlediska vynakládání prostředků veřejného zdravotního
pojištění
2. Výběr LP ze skupiny terapeuticky zaměnitelných LP – vlastní metodika zpracování PL
a. LP pouze se základní úhradou nebo LP s uzavřenou smlouvou o ceně ve výši
základní úhrady
b. LP jsou určeny k léčbě v základní (referenční) indikaci
c. LP jsou ekonomicky nejméně náročnou variantou
d. LP stejného držitele s odlišným stavem registrace jsou považovány za jediný LP

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …