Pilotní projekty a zkušenosti Národního telemedicínského centra

Národní telemedicínské centrum je jednou z českých institucí, která je zapojena hned do několika zdravotnických mezinárodních projektů. Výrazně se snaží včleňovat také do procesu elektronizace českého zdravotnictví. Jaké jsou tedy již realizované projekty NTMC? A jaké zkušenosti a koncepce může v oboru nabídnout?

Koordinační a vzdělávací centrum v Olomouci

Národní telemedicínské centrum (NTMC) vzniklo jako koordinační a vzdělávací centrum v rámci nového rychle se rozvíjejícího odvětví medicíny – eHealth, resp. telemedicíny. V současné době existuje v ČR celá řada aktivit v oblasti eHealth, většina z nich se však zabývá pouze dílčími úkoly. Cílem NTMC je tak sjednocení těchto aktivit pod jednu organizační strukturu, hledání a zkoumání nových směrů a postupů v dané oblasti, ověřování a zavádění těchto novinek a principů do praxe a v neposlední řadě rozvoj a využití moderních metod v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání. Iniciátory vytvoření NTMC jsou Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL), 1. Interní klinika – kardiologická a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současné době také působí otec myšlenky vzniku celého centra doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc.,FESC, MBA. Dalšími spolupracujícími partnery jsou subjekty z řad univerzitních institutů, zdravotnických zařízení či technologických firem.

Vize a snažení NTMC

Základní vizí Národního telemedicínského centra je vytvoření vedoucího odborného pracoviště v oblasti telemedicíny v ČR. V praxi by to znamenalo spolupráci na vývoji a vědeckém ověřování nových telemedicínských postupů a jejich zavádění do rutinní klinické praxe, budování a posilování spolupráce s odbornými pracovišti v ČR i zahraničí, vzdělávání odborníků v oblasti telemedicíny či v neposlední řadě facilitaci racionálního utváření systému eHealth v ČR. V současosti již pak NTMC participuje na třech hlavních projektech v rámci OPVK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Jsou jimi programy Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth, sestávající z pilotního ověřování telemedicínských technologií a obecné spolupráce v oblasti eHealth, Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky lékařských oborů, tedy vzdělávání studentů a odborníků, inovace výuky, a v neposlední řadě Interaktivní kardiologie – moderní výukové metody, což je vlastně vznik první elektronické učebnice kardiologie v ČR.

V rámci ověřování telemedicínských technologií v praxi má nejstarší tradici dálková monitorace implantabilních zařízení, kam patří zejména Home monitoring®, CareLink® či Mertin.net™. První partnertsví vznikla už v roce 2005. Pod projekt se pak vztahuje i dálková monitorace krevního tlaku a antikoagulační léčby, která vykazuje velmi dobré výsledky. „Tento typ léčby a monitoringu má velký úspěch, protože nabízí hned několik výhod, zejména z hlediska ekonomické zátěže nemocnic i pacientů. Přijímaní a sledovaní pacienti totiž většinou bývají ještě v produktivním věku, čímž jim odpadá zbytečné cestování do nemocnice. Navíc odchylka hodnot od měření přímo v laboratoři je naprosto minimální,“ vysvětluje Lukáš Roubík z NTMC.

Kromě krevního tlaku a antikoagulační léčby ověřuje NTMC pak i správnou monitoraci EKG, v září 2013 pak začalo i s ověřováním dálkové monitorace diabetu prostřednictvím bluetooth, USB a online sledování pacienta. Celkově sleduje Centrum téměř 700 pacientů. Zavedlo také nově pilotní projekt se společností Vodafone, související s problematikou dálkové monitorace chronického srdečního selhání. „V lednu 2013 získalo 40 pacientů tablety a další přístroje, prostřednictvím kterých mohou komunikovat se svými lékaři. Ke komunikaci používají speciální aplikace. Lékaři se k vyplňovaným datům pak mohou připojit odkudkoliv prostřednictvím internetovéh připojení, možným způsobem jejich spojení je třeba i videohovor,“ popisuje Roubík. „Jednoznančou výhodou projektu je zatím fakt, že za 9 měsíců sledování došlo k plné individualizaci péče a snížení počtu rehospitalizací. Ve skutečnosti nebyla nutná hospotalizace ani jedna. Jedinou potenciální nevýhodou je nutná alespoň elementární znalost práce s tabletem a operačním systémem Android, což je v tomto vzorku přeci jenom zejména vzhledem k věku občas problém,“ dodává.

Vzdělávání: elektronicky o elektronizaci

NTMC se také výrazně zapojuje do vzdělávacího procesu. V projektu Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky lékařských oborů NTMC se skrývá zejména vytváření nových / inovace stávajících předmětů pro studenty LF a biomedicínské inženýry, praktická výuka vybraných telemedicínských postupů, zahraniční studijní pobyty, stáže, či e-learning.  V rámci dalšího projektu se pak NTMC, jak již bylo naznačeno, podílí na tvorbě unikátní elektronické učebnice kardiologie. Na učebnici spolupracují přední odborníci v ČR a jsou zpracovávány nejnovější postupy včetně telemedicínských aplikací. Učebnice by měla obsahovat 68 kapitol v české i anglické verzi, videosekvence, animace dynamických dějů, videozáznamy výkonů v praxi, ilustrace či třeba propojení na sociální sítě. Chybět nebude ani e-learningový modul a elektronické testování.

Současná situace v ČR?

Současnou situaci českého zdravotnictví hodnotí NTMC absencí komplexního systémového řešení a celonárodní politiky„V současnosti došlo k zastavení příprav elektronizace zdravotnictví ze strany ministerstva zdravotnictví. Chybí nám jakékoliv systémové řešení a národní politika eHealth, problémem jsou pak i špatné zkušenosti s některými velkými projekty. Máme ale zároveň naopak i dobré zkušenosti, bohužel ale jen s izolovanými projekty a řešeními. Zmínit můžeme například datové standardy, NIS, LIS, databáze snímků nebo projekty pojišťoven jako eKarty,“ hodnotí Roubík.

Cílem NTMC je tak v prvé řadě definice české národní politiky eHealth. Důležitá je v rámci realizace tohoto úkolu dle instituce zejména iniciativa „zdola“, podobně jako tomu bylo v zemích s úspěšně rozvinutým systémem eHealth. Systémové řešení musí být takové se zapojením všech relevantních zainteresovaných subjektů a výsledkem je pak nutná shoda na vytvoření společné nezávislé platformy a vypracování strategie pro české eHealth.

Jednu takovou „shodu“ už pak NTMC ve svém poli působnosti má. Na základě Kuletého stolu k elektronizaci zdravotnictví, jež se uskutečnil v dubnu za přítomnosti asi 30 účastníků – odborníků i dalších zainteresovaných subjektů, vznikla totiž shoda na vytvoření platformy Czech eHealth. Zaštítěna má být nezávislým akademickým prostředím a jejím hlavním posláním má pak být diskuse, spolupráce a celospolečenská shoda včetně implementace dlouhodobě udržitelného strategického návrhu eHealth v ČR.

Svůj rámcový postup představuje NTMC následovně:

1)Vytvoření společné nadace Czech eHealth akademického sektoru reprezentovaného Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) a České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP).
2)Identifikace e a analýza relevantních zainteresovaných subjektů v ČR a jejich přizvání k činnosti platformy Czech eHealth.
3)Zajištění nezávislého facilitátora pro tvorbu a implementace strategie.
4)Analýza vlivu a vazeb jednotlivých subjektů v rámci systému zdravotnictví
5)Analýza potřeb jednotlivých skupin subjektů.
6)Vytvoření společné vize elektronizace českého zdravotnictví.
7)Vytvoření pracovních skupin pro jednotlivé domény eHealth.
8)Syntéza návrhů jednotlivých skupin, finalizace strategie.
9)Vytvoření implementačního plánu strategie.
10)Implementace strategie elektronizace zdravotnictví v ČR

V nejbližší době

Aktivitou pro nejbližší období bude nejrpve založení nadačního fondu Czech eHealth a zajištění finančních prostředků nadace Czech eHealth s oslovením potenciálních dárců. Následovat by mělo ziniciování dalšího společného setkání se všemi subjekty se zájmem o participaci – aktivně plánuje NTMC oslovit představitele IT technologií, klinik a poskytovatelů ZP, dodavatelů, plátců ZP, pacientů, akademické sféry, atd…Neodmyslitelnou součástí programového snažení je pak i tansfer know-how ze zahraničí a komunikace s Ministerstvem zdravotnictví ČR s vytvářením relevantních podkladů pro něj.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …