Kam putují informace o našem zdraví?

Redakce eZDRAV.cz pro Vás připravuje sérií článků, které se budou týkat zajímavých zdravotních a zdravotnických statistik. Než se k tomu ale dostaneme, rádi bychom pro Vás shrnuli, kam vlastně všude mohou putovat informace o našem zdraví a kde se shromažďují.

Podíváme se tedy na automatické předávání údajů ze zdravotnické dokumentace do Národních zdravotních registrů, které jsou součástí Národního zdravotnického informačního systému. Zmíníme se také o způsobu předávání těchto dat a o jejich zabezpečení.

Národní zdravotnické informační systémy

Informace  týkající se procesu léčby a vše, co o sobě sdělujeme našemu lékaři, jsou považovány za citlivé osobní údaje. Ochrana těchto údajů je jedním ze základních pilířů našeho zdravotnictví. I tak ale existují místa, kam jsou údaje ze zdravotnických dokumentací ze zákona a automaticky posílány pro účely vědeckého a statistického zpracování.

Národní zdravotnické informační systémy (NZIS) shromažďují údaje např. o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, o zdravotním stavu obyvatel a o činnosti poskytovatelů a odborných pracovníků ve zdravotnictví. Zpracovávané údaje pak slouží jako podklady pro vytváření zdravotní politiky českého státu i pro výzkumné účely.

Do NZIS patří např.: Národní zdravotní registry, Národního registr poskytovatelů a Národní registr zdravotnických pracovníků, ale i další registry či datové soubory tvořené i Českým statistickým úřadem nebo Českou správou sociálního zabezpečení.

Správcem NZIS je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, které v pověřilo správou NZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Národní zdravotní registry

Seznam deseti národních zdravotních registrů (NZR), do kterých putují informace o našem zdraví, a to automaticky přímo ze zdravotní dokumentace:

   • Národní onkologický registr
   • Národní registr hospitalizovaných
   • Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí
   • Národní registr kloubních náhrad
   • Národní registr léčby uživatelů drog
   • Národní registr nemocí z povolání
   • Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve
   • Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství
   • Národní registr reprodukčního zdraví
   • Národní registr úrazů

Povinné údaje o pacientovi, které musejí být předávány do každého registru, jsou dle zákona tyto:

   • identifikační údaj pacienta – číslo pojištěnce / rodné číslo / datum narození + adresa trvalého pobytu. Tyto údaje zde však neslouží k identifikaci konkrétního pacienta, ale k zamezení případným duplicitám nebo k tomu, aby bylo možné sledovat pacienta a jeho onemocnění časově i prostorově.
   • údaje související se zdravotním stavem pacienta – tyto informace souvisejí s onemocněním pacienta, jedná se o údaje: socio–demografické, diagnostické, osobní (rodinná a pracovní anamnéza), údaje o aktuálním zdravotním stavu a poskytovaných zdravotních službách
   • identifikační údaj poskytovatele zdravotních služeb (vč. oddělení a pracoviště),
   • identifikační údaje posledního zaměstnavatele (v případě nemoci z povolání).
   • + dále pak údaje specifické dle zaměření jednotlivých registrů.

Zápisy do registrů jsou prováděny buďto přímo nebo jsou odevzdávány na technickém nosiči. Od odevzdávání údajů v papírové podobě se postupně upouští a v roce 2015 už by mělo být naprosto výjimečné.

Přímý zápis do registrů se provádí vzdáleným přístupem přes zabezpečený protokol dat buďto dálkovým přenosem přes zabezpečený kanál anebo webovou aplikací on-line pomocí přidělených přístupových práv. Třetím způsobem je odeslání vyplněného elektronického formuláře přímo do příslušného úložiště dat.

Údaje shromažďované v NZR mohou sloužit také při srovnávání dat za ČR s jinými státy. Znamená to, že již anonymizované statistické informace jsou poskytovány mezinárodním zdravotnickým databázím jako jsou např.: Eurostat, Světová zdravotnická organizace či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Zabezpečení dat shromažďovaných v NZR

Přístup k datům obsaženým v NZR mají vždy jen oprávněné osoby. Kdo do této kategorie spadá je dáno zákonem a oprávněnost přístupu posuzuje Ministerstvo zdravotnictví na základě odůvodněné písemné žádosti. Jsou to zejména pracovníci správce daného NZR, pověření pracovníci poskytovatele zdravotních služeb (např. nemocnice) nebo zaměstnanci instituce, která může informace z NZR využívat ze zákona.

Zabezpečení dat v NZR je pak zajištěno jak fyzickými prostředky, tak i hardwarově a softwarově. Zaměstnanci institucí spravujících neanonymizovaná data jsou zavázáni slibem mlčenlivosti a v oblasti ochrany osobních údajů bývají pravidelně proškolováni. Řízení bezpečnosti dat v NZR vychází z analýzy rizik a také z bezpečnostní politiky těchto institucí, včetně mezinárodních standardů, norem a směrnic.

S veškerými údaji v NZR se nakládá dle Zákona o ochraně osobních údajů. Po uplynutí zákonem stanovené lhůty jsou údaje v jednotlivých registrech nevratně anonymizovány. Anonymizace je prováděna zakryptováním identifikačního údaje pacienta. Takto anonymizovaná data jsou pak dále uchovávána bez časového omezení.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …