Jak vypadá takový den věnovaný českému eHealth…

V konferenčním sále pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) se v úterý 18. února za účasti více než stovky odborníků uskutečnila tradiční konference eHealth Day 2014 zaměřená na problematiku eHealth a telemedicíny. Konferenci připravilo jako každoročně vydavatelství Sdělovací technika, v letošním roce ve spolupráci s Národním telemedicínským centrem (NTMC) a jeho vedoucí osobností prof. MUDr. Milošem Táborským, CSc, FESC, MBA.

Národní platforma na podporu elektronizace zdravotnictví se představuje

Ranní blok nabitého pracovního programu konference zahájil již půl hodinu po osmé hodině ranní RNDr. Petr Beneš, dlouholetý organizátor a moderátor konferencí eHealth Days i jejich předchozích formátů. Dr. Beneš připomněl význam nedávného podpisu Memoranda o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví, k němuž se připojilo celkem 5 subjektů aktivních v oblasti eHealth. Kromě čtyř dlohodobě aktivních sdružení – Medtel, Českého národního fóra pro eHealth, ITC Unie a spolupracujícího NTMC – pak podtrhl aktuální aktivity Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která je pátým signatářem Memoranda, a předal slovo jejímu vedoucímu, Ing. Matinu Zemanovi, který je současně předsedou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací.

Ten ve své prezentaci charakterizoval stav elektronizace zdravotnictví v ČR v roce 2013 jako „směřování k chaosu“, kdy „všechny projekty elektronického zdravotnictví MZ ČR zahájené v roce 2012 zmizely“. V tomto kontextu byla při ČLS JEP dne 15. května zřízena stálá Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví, která podporuje účelné zavádění mezinárodních norem pro standardizaci a interoperabilitu elektronického zdravotnictví a koordinuje součinnost odborných společností ČLS JEP při zajištění odborné garance vůči Ministerstvu zdravotnictví ČR, zejména za Národní číselník laboratorních položek (NČLP) a Datový standard MZ ČR. 10. srpna 2013 pak bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení DASTA, jehož cílem je soustřeďovat tvůrce a podporovatele standardů elektronického zdravotnictví v ČR. Zástupci pěti výše zmíněných společností (ČLS JEP, ICT Unie, Českého národního fóra pro eHealth, NTMC a Medtel) se poprvé společně sešli 16. října 2013. Tyto organizace se na prvním setkání rozhodly zahájit společný koordinovaný postup s cílem podílet se na tvorbě společné vize a koncepce a vyzvat ke spolupráci všechny subjekty, jež mají zájem na rozvoji eHealth v ČR.

Vznikla tak Platforma pro elektronické zdravotnictví v ČR, která v prosinci 2013 podepsala již zmíněné Memorandum o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví. V lednu letošního roku se k signatářům Memoranda připojila také Kancelář WHO v ČR a Česká asociace sester.

Kdo jsou hlavní aktéři?

Na prezentaci Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP navázal Jiří Čížek, vedoucí pracovní skupiny eHealth ICT Unie, který připomněl téměř dvacetiletou historii úsilí v oblasti elektronického zdravotnictví s neúspěšným projektem MÁCHA z roku 1995 na jejím začátku. Za hlavní brzdy elektronického zdravotnictví označil politické vlivy, lobbystické tlaky, snahy o osobní nebo stranický prospěch i obavy z implementace IT projektů, ale zejména nekompetentnost a nedostatek kvalitních manažerských sil v exekutivní oblasti.
Ranní blok programu pokračoval prezentacemi dodavatelů řešení pro eHealth a patrnerů konference, společností CompuGroup Medical (řešení eHealth v ambulancích), STAPRO (bezpapírová nemocnice), SHERLOG eVito (telemedicína). V rámci tohoto bloku se širším souvislostem problematiky stárnutí populace a technologických změn, které s „rychlostí světla“ přináší nová průmyslová revoluce, věnoval ve své prezentaci MUDr. Pavel Kubů, zastupující Intel Czech Tradings. Právě tyto změny jsou stimulem nových modelů péče integrujících zdravotní a sociální služby podle potřeb a možností pacienta.

Zahajovací programový blok konference uzavřel Ing. Ladislav Bohry, zastupujícího společnost HP. Ve své prezentaci položil hypotetickou otázku „Potřebujeme IT ve zdravotnictví?“, s níž se často setkává v nemocnicích, kde těžko bojují o finanční prostředky na informační technologie, které jsou při rozdělování těchto prostředků až na posledním místě. Vzniká tak další otázka, jaké procento z rozpočtu velké nemocnice má být určeno na IT. Za nezbytné přitom považuje existenci autority, která povede elektronizaci ve zdravotnictví podle schválené strategie na vládní úrovni – strategie nejlépe ve formě zákona, bez ohledu na výsledky voleb. „Pro toto řešení však chybí odvaha i peníze“, říká Ladislav Bohry.

Aktivity a inspirace

Následoval druhý, dopolední blok konference, který moderoval Ing. Zdeněk Gütter, CSc z NTMC. V jeho úvodní prezentaci představil prof. Miloš Táborský klinické aplikace eHealth v kardiologii a vnitřním lékařství. Jako významný kardiolog a přednosta I. interní – kardiologické kliniky FN Olomouc podtrhl význam dálkového monitorování v léčbě pacientů se srdečním selháním, které probíhá v NTMC a umožnilo snížit mortaltitu sledovaných pacientů na polovinu. K 31. prosinci minulého roku bylo monitorováno 700 pacientů, cílem je více než 2000 sledovaných pacientů s kardiovaskulárním selháním. Prof. Táborský představil rovněž ověřování telemedicínských technologií v rámci dálkového monitorování diabetu, kdy je v NTMC sledováno celkem 200 pacientů s cukrovkou. V následujícím příspěvku představila paní Diana Whitehouse z Evropské asociace zdravotnické telematiky EHTEL (Belgie) evropské projekty Renewing Health a United4Health zaměřené na oblast telemedicíny.

Paní Petra LeRoy Čadová zastupující Evropskou komisi (DG SANCO) v Bruselu se pak zabývala využitím telemedicínských technologií z pohledu EK a Evropským inovačním partnerstvím (EIP) zaměřeným na aktivní a zdravé stárnutí, na kterém se z dominujících 36% podílí oblast výzkumu a akademický sektor. Jedním z refenčních míst EIP je i NTMC v Olomouci.
Mezinárodní rozměr problematiky eHealth i samotné konference podtrhlo na samotný závěr dopoledního bloku krátké vystoupení Tala Harmelina, obchodního atašé pro Polsko a Českou republiku na Velvyslanectví Izaele v Polsku. Krátce představil eHealth jako další krok v rozvoji lékařské péče, který pomáhá zdokonalit účinnost a efektivitu služeb péče o zdraví a současně otevírá dveře novým řešením, v obalsti ICT, telemedicíny a vzdálené péče i tzv. Mobile Health. Součástí vystoupení pana Harmelina bylo i jeho pozvání k účasti českých odborníků na jubilejní desáté misi českého zdravotnictví do Izraele u příležitosti mezinárodní výstavy a konference Biomed 2014, jejíž součástí bude také odborný program zaměřený na problematiku eHealth a telemedicíny.

A kde je ministerstvo?

Na úvod odpoledního bloku pozdravil delegáty konference MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, náměstek MZ ČR pro zdravotní pojištění, do jehož kompetence problematika elektronického zdravotnictví spadá a který, i přes velké zaneprázdnění spojené s prvními dny ve své funkci a s projednáváním důvěry vládě právě v den konání kokonference, přijal pozvání organizátorů. Ve svém vystoupení potvrdil implementaci elektronické zdravotnictví jako jednu ze svých priorit, pro jejíž realizaci chce mimo jiné využít svoje předchozí zkušenosti s využíváním prostředků z evropských fondů, které získal ve funkci zástupce ředitele a náměstka pro léčebnou péči v Thomayerově nemocnici v Praze. Po tonmto krátkém vystoupení proběhlo v zasedací místnosti ředitele IKEM krátké jednání pana náměstka se zástupci Platformy.
Vedení odpoledního akademického bloku se ujal prof. Miloš Táborský, který vedl prezentaci projektů a aktivit v oblasti eHealth zástupců univerzitních pracovišť z celé ČR. Postupně se představili zástupci FEL ZČU Plzeň, FBMI ČVUT Praha, FEI VŠB Ostrava, IBA MU Brno, 1.LF UK Praha, ZČU FAV Plzeň a FEL ČVUT Praha. Na závěr představila Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc z Technologického centra AV ČR problematiku eHealth v kontextu rámcového programu Horizon 2020.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …