ICT UNIE k návrhu zřízení Národního registru zdravotních služeb

Zdroj: Oficiální web ICT UNIE

Vláda předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Úprava zákona mimo jiné obsahuje v §77a zřízení Národního registru hrazených zdravotních služeb, do kterého jsou zdravotní pojišťovny povinny čtvrtletně předávat údaje o všech hrazených zdravotních výkonech, které obsahují zejména identifikační údaje o pojištěnci – rodné číslo, dále diagnózu (specifikaci výkonu), výši a typ úhrady. Podle důvodové zprávy je hlavním důvodem zřízení registru to, že „Stát dosud nemá k dispozici údaje o úhradách zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. Bez těchto dat však není schopen adekvátně stanovovat pravidla pro tyto úhrady, přičemž se jedná o pravidla pro vynakládání veřejných prostředků v řádu stovek miliard korun českých.“

Pomineme-li fakt, že data o úhradách zdravotních služeb jsou státu přinejmenším prostřednictvím jeho zástupců ve Správních radách ZP dostupná i dnes a zejména, že podle zákona o veřejném zdravotním pojištění není stanovení úhrad primárně úkolem státu, ale zejména smluvní politiky a dohod mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami, je v zákoně dalších několik závažných pochybení, vůči kterým je nutné se ohradit z pohledu zásad budování informačních systémů veřejné správy.

1. Vzhledem k vysoké citlivosti předávaných údajů je propojení těchto údajů s rodným číslem pojištěnce naprosto nepřípustné. Je to v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, data jsou předávána bez souhlasu subjektu údajů. I s ohledem na výše uvedenou nejasnost z hlediska samotného účelu a cíle zpracování údajů lze úspěšně pochybovat o oprávněnosti tak významného zásahu státu do práva na soukromí.

2. Plánovaný registr není v souladu s pravidly pro budování eGovernmentu, např. se zákonem o základních registrech, které stanovují povinnost datového napojení všech informačních systémů veřejné správy, které využívají informací o obyvatelích, ekonomických subjektech, nemovitostech nebo územní identifikaci na základní registry. Selhání lidského faktoru u takto budovaného systému i s ohledem na výše uvedenou nejasnost samotného účelu a cíle zpracování může být nezjistitelné a díky tomu nepostižitelné. Záměr nebyl vůbec konzultován s Hlavním architektem eGovernmentu.

3. Vybudování nového registru nezapadá do Strategie budování elektronického zdravotnictví, která byla vypracována na Ministerstvu zdravotnictví. Připravovaná legislativa by měla být v souladu s připravovanou Strategií.

Navrhujeme novelu zákona přepracovat a Národní registr hrazených zdravotních služeb z ní úplně vypustit.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …