eHealth v EU

Zdravotnické systémy jsou stále více závislé na informačních a komunikačních technologiích. I ty totiž mohou pomoci dodávat kvalitní péči pro občany. Jasné kroky pro oblast elektronizace zdravotnictví konkrétně v Evropské unii stanovuje takzvaný Akční plán eHealth. Jedná se o přehled akcí EU podílejících se na vytvoření evropské oblasti elektronického zdravotnictví.

Chybí vzájemné propojení a komunikace

Přestože informační a komunikační technologie se staly v posledních letech opravdu revoluční součástí evropského zdravotnictví, EU zjistila, že jejich snaha o implementaci byla značně roztříštěná a nesourodá. Zároveň se zrodila idea lepší zahraniční koordinace jednotlivých zemí. eHealth nástroje a služby již sice byly v mnoha zemích Unie zdárně zavedeny a dnes se běžně používají, velmi často si však jednotlivá zdravotnická zařízení, nemocnice či lékaři zvolili pro sebe nejlepší a individuální systém. Potenciální komunikace napříč systémy je přitom jedním z hlavních kroků, které mohou výhody elektronizace jenom podpořit a zvýšit.

V Evropské unii, kde lidé mají absolutně volný pohyb do ostatních členských států, je zapotřebí zapracovat na vzájemné komunikaci, která by měla zajistit ty nejvyšší standardy zdravotní péče. Ať už jsou pacienti zrovna kdekoliv. Hlavním záměrem je tak vybudování společného evropského prostoru eHealth, který tuto problematiku zdárně vyřeší, a jež se tak stane jedním z hlavních cílů činnosti Evropské komise. Právě její pracovní skupina orientovaná výhradně na eHealth tak v květnu 2012 vypracovala zprávu Redesign zdraví v Evropě do roku 2020, jež upozorňuje na největší problémy, které brání reorganizaci evropské zdravotní péče s užitím stávajících informačních technologií.

Akční plán eHealth

Akční plán Evropské unie pro oblast eHealth pokrývá období let 2012 – 2020. Vznikl v březnu roku 2011 jako v pořadí již druhá strategie (předcházela strategie pro periodu 2004 – 2010) věnující se problematice elektronizace zdravotnictví v EU. Má poskytnout příležitosti k upevnění kroků již podniknutých v této oblasti a nové teze posunout i do praktické roviny. Poskytuje dlouhodobou vizi evropského elektronického zdravotnictví v součinnosti se strategií Evropa 2020, Digitální agendou pro Evropu, Inovacemi v Unii a Evropským partnerstvím pro inovace v oblasti aktivního a zdravého stárnutí.

Politické cíle a iniciativy pro období let 2012 – 2020 tak jsou:

 • nadále podporovat členské státy a poskytovatele zdravotní péče tak, aby měli prospěch z ICT řešení v nejlepším zájmu pacientů, systémů zdravotní péče a společnosti
 • umožnit vstřícnou pomoc směrem k inovacím prostředí a co nejlepšímu využití inovací ve zdravotnictví

Kromě toho se eHealth akční plán zaměřuje na zajištění úspěšného dosažení cílů Digitální agendy a Evropského inovačního partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí. Komise má tak v plánu pracovat na:

 • zvýšení povědomí o výhodách a příležitostech eHealth, podpoře občanů, pacientů a zdravotníků
 • bariérách bránících interoperabilitě elektronického zdravotnictví
 • zvýšení právní jistoty pro eHealth
 • podpoře inovací a výzkumu v oblasti elektronického zdravotnictví a rozvoji konkurenčního evropského a světového trhu

Evropská unie však neparticipuje jen na strategii týkající se konkrétních kroků souvisejících s elektronizací zdravotnictví, ale i na dalších dílčích koncepcích a záměrech:

 • Veřejné zdraví – zaměření na posílení postavení pacientů a zlepšení zdravotní péče právě za pomoci systému elektronického zdravotnictví
 • Informační technologie ve zdravotnictví
 • eTen – program na podporu rozvoje transevropských telekomunikačních sítí
 • Výzkum – výzkumná činnost v oblasti vývoje nástrojů umožňujících všestranné zpracovávání údajů zdravotní péče
 • Telemedicína – role Evropské kosmické agentury ve vývoji nástrojů pro telemedicínu umožňujících dálkový přístup k informacím
 • Zdravotnické prostředky – právní předpisy týkající se přístupu na trh, mezinárodních obchodních vztahů a konkurenceschopnosti odvětví zdravotnických prostředků

Mezi základní iniciativy v oblasti zdraví koordinované Evropskou unií pak patří výbory pro normalizace a Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví. Tato skupina má za úkol spolupracovat s členskými státy na řešení problematik informačních a komunikačních technologií a přispívat k účinnému provádění i2010 – strategie Evropské informační společnosti pro růst a zaměstnanost, která akčnímu plánu eHealth předcházela a stanovila konkrétní kroky přípravy do roku 2010.

Nevládní a mezinárodní organizace přinášející podporu a informace

 • PGEUSdružení lékárníků Evropské unie
 • EHTEL – Evropské sdružení pro telematiku ve zdravotnictví
 • HON – Nadace Zdraví na internetu
 • WHO – Koordinační skupina pro normalizaci v oblasti elektronického zdravotnictví
 • IsfTeH – Zlepšování elektronického zdravotnictví
 • OECD – Zlepšování zdraví
 • Evropská kosmická agentura – vesmír pro zdraví

 

Cílem Evropské unie je propojit jednotlivé národní projekty eHealth a koordinovat je. Tato snaha je součástí akčního plánu eEurope, schváleného v roce 2000. Koordinace zahrnuje rychlý přístup ke sdíleným a vzdáleným lékařským odborným posudkům prostřednictvím telekomunikačních a informačních technologií bez ohledu na to, kde se pacient nebo příslušná informace nachází.

Cíle EU:

 • Zdraví občanů – nástroje elektronického zdravotnictví umožní sdílení informací nutných k péči o zdraví občanů a k záchraně jejich životů
 • Zlepšování kvality zdravotní péče a přístupu k ní – elektronické zdravotnictví se stane nedílnou součástí politické oblasti zdraví a země EU budou své politické, finanční a technické strategie společně koordinovat
 • Zefektivnění nástrojů elektronického zdravotnictví a zvýšení jejich uživatelského komfortu a využití – do plánování, vývoje a realizace se zapojí zdravotnický personál i pacienti

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …