Další aktuality
Co je elektronický dokument a jak by měl vypadat?
Elektronický dokument je technologie, která dává digitální formě informace stejné vlastnosti, jako její analogové podobě (potištěný papír, zvukový záznam na …
Jaká jsou základní pravidla, která je nutné dodržet při vedení zdravotnické dokumentace pouze v elektronické podobě?
Pokud se vede ZD pouze na paměťových médiích výpočetní techniky, musí všechny samostatné části zdravotnické dokumentace obsahovat zaručený elektronický podpis …
Jaká legislativa upravuje vedení elektronické zdravotní dokumentace v České republice?
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě – povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií Zákon č. 300/2008 Sb., …